Đá base là hỗn hợp đá bụi và đá dăm có kích cỡ từ 0-5cm dùng đổ nền đường, san lấp nền móng nhà công trình xây dựng
#divAdLeft { top:0px!important; left: 0px; position:fixed!important; } #divAdRight { top:0px!important; right: 0px; position:fixed!important; }